REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAPO GLOVES
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem napogloves.com.

Sprzedającym jest napo sp. z o.o. (dawniej: Napo gloves Filip Jaraczewski, Martin Soboń S.C.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Wachowiaka 16, 60-681 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000665560, NIP: 9721250921, REGON: 302824807, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: 791669696 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@napogloves.com

§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. Nr 1030, ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Produkt – towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym napogloves.com w postaci skórzanych rękawiczek, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
6. Sklep Internetowy napogloves (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem napogloves.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
7. Strona – Sprzedawca i Klient.
8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem napogloves.com.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep Internetowy napogloves prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego napogloves nie wymaga rejestracji.
4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego napogloves, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego napogloves oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:na) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;nb) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
5. Wszystkie oferowane i dostarczane w Sklepie napogloves produkty są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem transferuj.pl. Przedmiotowe usługi świadczy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000412357, posiadająca nr NIP 7773061579 oraz REGON 300878437, wysokość kapitału zakładowego 4.798.500,00 PLN, w całości wpłaconego, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf.
7. Rozliczenia transakcji systemem PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal. Przedmiotowe usługi świadczy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.paypalobjects.com/webstatic/pl_PL/ua/pdf/ua.pdf.

§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych napogloves.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN) lub walucie euro (EUR) (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2016 Nr 710, ze. zm.).
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zakończenia przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego napogloves w przypadku płatności za pobraniem albo z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem albo też z momentem otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności w przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie Sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w zakładce “Dostawa” na stronach Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy.
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Formy płatności i dostawy”.

§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Produktu), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (transferuj.pl lub PayPal) lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego.
3. Płatność powinna nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeżeli środki w tym terminie nie zostaną zaksięgowane na koncie zamówienie zostanie automatycznie anulowane bez konieczności informowania Kupującego o tym fakcie.

§ 6 Odbiór Produktu
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wybranych Państw Unii Europejskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od firmy kurierskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan koperty, w której umieszczona jest przesyłka. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy koperta jest odklejona, naderwana czy też rozerwana należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, ze zm.))Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wypełnienie i wysłania formularza dostępnego na stronach internetowych ezwroty.poczta-polska.pl lub wysłanie oświadczenia dostępnego tutaj przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@napogloves.com lub też pisemnie na adres ul. Cybernetyki 7F/76, 02 – 677 Warszawa. przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy ust. 1 pkt 9.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na koszt Sprzedającego wypełniając formularz na stronie internetowej ezwroty.poczta-polska.pl (szczegółowy opis procedury w zakładce „Wymiany i zwroty”) lub na własny koszt firmą kurierską lub Pocztą Polską na adres ul. Cybernetyki 7F/76, 02 – 677 Warszawa.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
6. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania Produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Produkt spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Faktura korygująca w wersji elektronicznej zostanie wysłana do Klienta na wskazany przez Klienta przy zamówieniu adres mailowy. W ciągu 5dni roboczych, od otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z oświadczeniem, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Procedura reklamacji
1. W przypadku niezgodności Produktu z umową reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)) i
2. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych warunków odstąpienia od umowy, zwrotów, wymian oraz reklamacji znajdują się w zakładce „Wymiany i zwroty” dostępnej na stronie.
§ 9 Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym napogloves.
4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego napogloves poświęconej polityce prywatności.

§ 10 Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wykorzystanie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu Internetowego napogloves lub poprzez wykorzystanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na profilu firmowym Sklepu Internetowego napogloves na Facebooku albo też poprzez zaznaczenie zgody na przesyłanie Newslettera przy składaniu zamówienia na stronie Sklepu Internetowego napogloves. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego napogloves, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedającego w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odpowiedni odnośnik w otrzymanej wiadomości e-email.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 Nr 1030, ze zm.) Sprzedawca informuje, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych Sklepu Internetowego napogloves jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego napogloves nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy napogloves korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego napogloves. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)
6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
8. Data opublikowania regulaminu 17.02.2017r.